1 Page    2Page   3 Page   4Page

건축주와 같이 공사한 "정원에서"라는 펜션입니다.

본건축물 보다 정원오브제 공사비가 더 소용된 공사입니다.

총 4페이지 사진 모음입니다.                                       4 Page

deck 070611 Pergola0001.jpg

deck 070611 Pergola00010.jpg

deck 070611 Pergola00011.jpg

deck 070611 Pergola00012.jpg

deck 070611 Pergola00013.jpg

deck 070611 Pergola00014.jpg

deck 070611 Pergola00015.jpg

deck 070611 Pergola00016.jpg

deck 070611 Pergola00017.jpg

deck 070611 Pergola00018.jpg

deck 070611 Pergola00019.jpg

deck 070611 Pergola0002.jpg

deck 070611 Pergola00020.jpg

deck 070611 Pergola00021.jpg

deck 070611 Pergola00022.jpg

deck 070611 Pergola00023.jpg

deck 070611 Pergola00024.jpg

deck 070611 Pergola00025.jpg

deck 070611 Pergola00026.jpg

deck 070611 Pergola00027.jpg

deck 070611 Pergola0003.jpg

deck 070611 Pergola0004.jpg

deck 070611 Pergola0005.jpg

deck 070611 Pergola0006.jpg

deck 070611 Pergola0007.jpg

deck 070611 Pergola0008.jpg

deck 070611 Pergola0009.jpg

dsc07564.jpg

dsc07782.jpg

dsc07826.jpg

in_garden_summer_1.jpg

in_garden_summer_2.jpg

in_garden_summer_4.jpg

in_garden_summer_5.jpg

in_garden_summer_6.jpg

in_garden_winter_3.jpg

in_garden_winter_4.jpg

in_garden_winter_5.jpg

in_garden_winter_6.jpg

in_garden_winter_7.jpg